amusa.fi-verkkopalvelun käyttöehdot

Avaamalla Verkkopalvelun ja käyttämällä sitä sinun katsotaan lukeneen ja hyväksyneen nämä Käyttöehdot. Mikäli et hyväksy näitä Käyttöehtoja tai jotakin niiden osaa, sinun ei tule avata eikä käyttää Verkkopalvelua.

Yleistä

Amusa Kulttuuritori on Suomen Portaalit Oy:n omistama kulttuurin, taiteen ja käsityön näyteikkuna sekä kohtaamispaikka. Palvelu on käyttäjille maksuton. Kulttuurin tuottajille palvelussa on tarjolla sekä maksuttomia, että kuukausimaksullisia näkyvyyspalveluita. Suomen Portaalit Oy myy mainostilaa palvelussa.

Nämä käyttöehdot koskevat seuraavia verkkopalveluita: Amusa Kulttuuritori, Amusa.fi, Kulttuuritori.com, Kulttuuritori.fi, Kulttuuriportti.com ja Kulttuuriportti.fi. Termillä Verkkopalvelu tarkoitetaan näissä ehdoissa edellämainittuja palveluita.

Amusa-tunnus, Amusa Kulttuuritori, Amusa.fi, Kulttuuritori.com, Kulttuuritori.fi, Kulttuuriportti.com ja Kulttuuriportti.fi ovat Suomen Portaalit Oy:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Palveluntuottajalla tarkoitetaan jatkossa Suomen Portaalit Oy:tä.

Verkkopalvelun käyttäminen ja rekisteröityminen

Palveluntuottajalla on oikeus tarkistaa Käyttäjän luottotiedot tämän rekisteröityessä Verkkopalvelun maksulliseen osaan. Palveluntuottajalla on oikeus estää Käyttäjältä maksullisen Verkkopalvelun käyttö, jos se on luottotietojen selvittämisen yhteydessä ilmenneiden maksuhäiriöiden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi perusteltua.

Palveluntuottaja pyrkii parhaansa mukaan varmistamaan, että Verkkopalvelun sisältö on paikkansapitävää ja ajan tasalla, mutta Palveluntuottaja ei anna mitään takuita (nimenomaista, epäsuoria tai muita) sivustolla esiintyvien tietojen luotettavuudesta, paikkansapitävyydestä tai täydellisyydestä. Palveluntuottaja ei takaa, että tämä Verkkopalvelu tulee olemaan keskeytyksetön, oikea-aikainen, turvallinen tai virheetön, että virheet korjataan tai että tämä Verkkopalvelu tai palvelimet, joiden avulla Verkkopalvelu tuotetaan, eivät sisällä tietokoneviruksia, ohjelmistovirheitä tai muita vikoja.

Palveluntuottaja tekee parhaansa rajoittaakseen mahdolliset Verkkopalvelun keskeytyksien kestot niin lyhyiksi kuin mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista. Siinä tapauksessa, että maksullisen Verkkopalvelun käyttö estyy muista kuin Käyttäjästä johtuvista syistä vähintään yhdeksi (1) vuorokaudeksi, pidentää Palveluntuottaja maksullisen Verkkopalvelun käyttöaikaa vastaavasti. Edellytyksenä tälle kuitenkin on, että Käyttäjä reklamoi toimintahäiriöstä Palveluntuottajaa, paitsi siinä tapauksessa, että kyse on käyttökatkosta, josta Palveluntuottaja on ilmoittanut Käyttäjälle ennakkoon. Muuta korvausta tai hyvitystä ei Käyttäjällä ole käyttökatkon johdosta oikeutta saada.

Palveluntuottaja ei ole vastuussa tästä Verkkopalvelusta ulospäin linkitettyjen ulkopuolisten sivustojen tai lähteiden saatavuudesta tai sisällöstä.

Tekijänoikeudet ja tekijänoikeuden lähioikeudet

Verkkopalvelu ja sen sisältö ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Kakki verkkopalvelun tekijänoikeudet kuuluvat Suomen Portaalit Oy:lle. Pois lukien verkkopalvelun julkaisujärjestelmän tekijänoikeudet, jotka kuuluvat Verkkovaraani Oy:lle sekä kulttuurin tuottajien omien esittelysivujen sisällöt, joiden tekijänoikeudet kuuluvat kullekin kulttuurin tuottajalle itselleen. Kukin tekijänoikeuden omistajista luovuttaa Suomen Portaalit Oy:lle oikeuden omistamansa tekijänoikeuden alaisen materiaalin esittämiseen siinä laajuudessa, kuin se on tämän verkkopalvelun toteuttamiseksi, ylläpitämiseksi ja markkinoimiseksi tarpeellista.

Käyttäjillä ei ole oikeutta muokata, kopioida, levittää, välittää, esittää, edelleen välittää, toisintaa, julkaista, lisensioida, hyödyntää kaupallisesti, käyttää johdannaisteosten luomiseen, siirtää tai myydä mitään aineistoa, joka edes ajoittain esiintyy Verkkopalvelussa. Myös dokumenttien linkittäminen osaksi jotain toista Internet-sivustoa laajuudeltaan, esittämistavaltaan tai muutoin hyvän tavan vastaisesti on kielletty.

Palvelun käyttäjän vastuu

Käyttäjä vastaa näiden ehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten tai hyvän tavan vastaisesta palvelun ja sen sisältämän aineiston käytöstä Palveluntuottajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta.

Toimittamalla Verkkopalveluun liittyvää materiaalia mihin tahansa Verkkopalvelun osioon, esimerkiksi sähköpostin kautta tai web-sivujen välityksellä, materiaalin toimittajana Käyttäjä sitoutuu noudattamaan seuraavia ehtoja. Palveluntuottajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, julkaista Käyttäjän toimittama aineisto sellaisenaan tai hyvän journalistisen tavan mukaisesti muutettuna. Käyttäjä on vastuussa toimittamansa materiaalin julkaisukelpoisuudesta. Käyttäjä on korvausvelvollinen, jos kolmas osapuoli esittää Palveluntuottajalle vaatimuksia käyttäjän toimittaman aineiston johdosta. Käyttäjä sitoutuu olemaan esittämättä vaatimuksia Palveluntuottajaa kohtaan toimittamaansa aineistoon liittyen. Käyttäjä vastaa siitä, että hänen julkaistavaksi lähettämänsä aineisto ei loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeutta, tavaramerkkioikeutta tai muuta immateriaalioikeutta ja ettei se ole loukkaavaa tai muuten lainvastaista, sekä että hänellä on muutenkin oikeus antaa se Palveluntuottajalle julkaistavaksi.

Palveluntuottajalla on oikeus estää luvattoman, hyvän maun tai hyvien tapojen vastaisen aineiston julkaisu Verkkopalvelussa, poistaa sellainen aineisto Verkkopalvelusta tai editoida sisältöä niin, että sellainen aineisto poistetaan. Käyttäjä vastaa luvattoman aineiston oikeudenhaltijoiden tai muiden kolmansien osapuolten sen perusteella esittämistä korvaus- ja muista vaatimuksista.

Palveluntuottajan vastuu

Palveluntuottaja ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle Verkkopalvelun mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista tai palvelun sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Palveluntuottaja ei myöskään vastaa palvelun soveltuvuudesta ja sopivuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen. Palveluntuottaja ei vastaa palvelun mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi eivätkä tietoliikenneyhteyksien tai Internet-verkon mahdollisista toimintakatkoista.

Palvelun toimintojen muuttaminen

Palveluntuottajalla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä, toimintaa ja näitä käyttöehtoja Verkkopalvelun kehittämiseksi tai muusta tarpeellisesta syystä. Palveluntuottajalla on myös milloin tahansa oikeus lopettaa Verkkopalvelun tuottaminen. Palveluntuottajaa koskevan mahdollisen yrityskaupan, sulautumisen tai muun vastaavan liiketoiminnan siirtymisen seurauksena kaikki Verkkopalvelussa tehdyt sopimukset siirtyvät uudelle omistajalle tai yritykselle sellaisenaan.

Maksulliset palvelut

Käyttäjä on velvollinen suorittamaan maksullisesta Verkkopalvelusta perittävän maksun Palveluntuottajalle maksutapahtuman yhteydessä ilmoitetulla tavalla, esimerkiksi laskulla, verkkopankissa tai mobiilipäätelaitteen avulla. Lasku on maksettava viimeistään eräpäivänä. Viivästyneestä maksusta Palveluntuottajalla on oikeus periä korkolain mukainen viivästyskorko eräpäivästä lukien. Maksukehotuksesta Palveluntuottajalla on oikeus periä hinnaston mukainen huomautusmaksu sen käsittelystä aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi. Palveluntuottajalla on lisäksi oikeus periä laskun perimisestä aiheutuvat kohtuulliset perimiskustannukset.

Palveluntuottajalla on oikeus keskeyttää maksullisen Verkkopalvelun tuottaminen Käyttäjälle ja sulkea Käyttäjän käyttäjätunnus palvelusta, jos Käyttäjä laiminlyö tilattujen palveluiden maksamisen, eikä maksua suoriteta kahden viikon kuluessa maksuhuomautuksen lähettämisestä. Palveluntuottajalla on oikeus periä kohtuullinen korvaus käyttäjän käyttäjätunnusten uudelleen avaamisesta.

Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Palveluntuottajan Verkkopalveluun liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää Verkkopalveluun liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta.

Palveluntuottaja ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä Verkkopalvelun sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt, ja kun ilmoittaminen on mahdollista.

Riitojen ratkaiseminen

Palvelun käyttöä koskevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Jos erimielisyyttä ei neuvotteluissa saada ratkaistua, riita ratkaistaan Mikkelin käräjäoikeudessa noudattaen Suomen lainsäädäntöä.

Verkkovaraani 2010